O Vašem EJP a Radě Evropy

Rada Evropy je politická mezivládní organizace, která byla založena v roce 1949. Má své sídlo ve Štrasburku ve Francii. Jejím úkolem je zajistit demokracii, lidská práva a spravedlnost v Evropě. Dnes využívá jejích služeb 800 milionů Evropanů ze 47 zemí.

Rada Evropy má za cíl vybudovat Velkou Evropu založenou na společných hodnotách, jako jsou tolerance a úcta ke kulturním a jazykovým rozdílům. Podporuje používání Evropského jazykového portfolia (EJP) jako praktického nástroje, který pomáhá lidem různého věku a vzdělání naučit se více jazykům a dostat se do styku s více kulturami. EJP je také způsob, jak představit velmi srozumitelně své znalosti jazyků, ať už je jejich úroveň či způsob učení jakýkoli, za použití společného evropského systému šesti úrovní jazykových dovedností.

Evropské jazykové portfolio je nástrojem, který umožňuje uchovat výsledky Vašeho učení se jazykům a Vašich kulturních zkušeností, ať už jste je získali ve školním nebo mimoškolním prostředí, a zamyslet se nad nimi. Skládá se ze tří částí:

  • Jazykového pasu, který poskytuje celkový přehled o Vašich dovednostech v různých jazycích v daném okamžiku;
  • Jazykového životopisu, který Vám pomáhá plánovat učení a zamýšlet se nad ním a vyhodnotit, jaký děláte pokrok;
  • Sbírky, která Vám nabízí možnost zvolit materiály, které použijete jako doklad a ukázku svých dovedností a zkušeností, o nichž se zmiňujete ve svém Jazykovém životopise a Jazykovém pase.

EJP je Vaším vlastnictvím v roli žáka. Má za cíl především:

  • pomoci Vám zformulovat a utřídit své zkušenosti s učením a používáním jazyků odlišných od Vašeho mateřského jazyka;
  • motivovat Vás tím, že ukáže na Vaše úsilí, jež jste vyvinuli, abyste obohatili a rozšířili své jazykové dovednosti na všech úrovních;
  • poskytnout bilanci jazykových a kulturních dovedností, které jste si osvojili (do této bilance můžete nahlédnout, když přecházíte například na vyšší stupeň vzdělání nebo když budete hledat zaměstnání ve své zemi nebo v zahraničí).

EJP je spojeno se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky a řídí se společným souborem Zásad a směrnic, které byly schváleny Doporučením Výboru ministrů Rady Evropy členským státům v oblasti živých jazyků (Doporučení č. R (98) 6).

Autorská práva na popis úrovní, dovedností, název Evropské jazykové portfolio a logo patří Radě Evropy, která jejich využití bezplatně poskytuje. Soupis dovedností v části Co už umím byl vytvořen pro Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Učení, vyučování, hodnocení. (A Common European Framework of Reference for languages: Learning, Teaching, Assessment. Strasbourg: Council for Cultural Co-operation, Education Committee, “Language learning for European Citizenship“: Council of Europe, 2000) a pro švýcarskou verzi Evropského jazykového portfolia v projektu Švýcarské národní vědecké nadace (Schneider, G., North, B. Fremdsprachen können – was heißt das? Chur/Zürich: Rüegger, 2000). V souladu s potřebami českých studentů ve věku 15+ byly některé dovednosti a jejich popis se souhlasem autorů upraven.

Rubrika „Jak se učím cizí jazyky“ a „Učební strategie“ v sekci Jazykový životopis byla vypracována se souhlasem autorů Vlčková, K., Přikrylová, J. Strategie učení se cizímu jazyku. Dotazník pro žáky. Praha: NUOV, 2011. [online] Dostupné z WWW: http://www.nuov.cz/uploads/AE/evaluacni_nastroje/23_Strategie_uceni_se_cizimu_jazyku.pdf